Koikatu! (コイカツ!)

ของฮีโร่เป็นคนใครก็เพราะพ่อของเขาไปต่างประเทศตัดสินใจที่จะเริ่มต้นการเป็นอิสระชีวิตและย้ายไปยังสถานที่ใหม่,ไม่ไกลจากป้าของเขาคือบ้าน

มันเร็วกลายเป็นว่าน้าขอจัดการล่วงหน้าซึ่งในโรงเรียนของวีรบุรุษจะทำต่อไปของเขาศึกษาอยู่ใหม่ของเขาที่แล้ว และทุกอย่างดูเหมือนสบายดี..

ใช่เพียงแค่ผู้หญิงเรียนที่โรงเรียนนี้ก็ต้องชื่นชมที่ผู้อำนวยการที่โรงเรียนนี้คือไม่มีใครอื่นนอกจากของเราอันเป็นที่รักของป้า...

Screenshots จาก Koikatu! (コイカツ!)

คลิกดักฟัง มาที่นี่เพื่อเล่นบนอิสระ